Resumen 2. parte clase taller de escritura de fecha 28/01/2013 (Apunts)

jueves, 31 de enero de 2013Majúscules i Minúscules

Quan "poses" majúscules?

Segur, que ara mateix tots hem pensat en:

- Noms propis
- Després d'un punt
- Organismes oficials ...

Doncs hi ha més, molts més, i l'altre dia 28 a la segona part de la nostra classe vam repasar aquest tema, intentaré resumir.

Com ja he dit posem majúscules a l'inici d'una frase, nom propi, després d'un punt, però també després d'un signe d'admiració quan donem la frase per finalitzada, un exemple:

 Calla! - Va dir la mare

El motiu de la "v" en majúscules és pel fet que la primera frase que és "Calla!" implica encara que no consti escrit el subjecte "Tu calla", de manera que és una frase acabada.

La segona frase "- Va dir la Mare", té també el seu subjecte "la mare", de manera que hem de començar amb majúscula, el signe d'admiració actua com a punt i seguit.

Quan NO posaríem majúscules:

Calla! em tornes boig, - va dir la mare.

Com veiem la frase no acaba darrere del signe d'admiració sinó que continua amb "em tornes boig" per la qual cosa continuem amb minúscules la segona frase.

Alguns pensaran per què no posem "coma" darrere del signe d'admiració?, Doncs perquè l'èmfasi que volem oferir a aquesta expressió ja la donem puntuant el "calla".

Seguim,

Amb la interrogació passa el mateix.

Que? no pararas, eh? - Va dir la mare

El "que" porta implícit un subjecte TU, la frase continua per això no posem majúscules al "no", però en canvi acaba en "eh?", Llavors majúscula a Va dir la mare.(2 ª frase.)

Punts suspensius

Bé, bé, bé ... I sent molt dolor? - Va preguntar el metge.

En aquest exemple i seguint el que hem comentat abans, la majúscula en la I és incorrecta, ja que el bé, bé, bé, no és una frase, llavors hem de posar minúscula.

En canvi, si entenguéssim que bé, bé, bé fos realment "esta bé, bé, bé ..." la interpretem com una frase acabada i la I si aniria el majúscules.

Resumint una mica, quan trobem dues frases seguides, com a frase entenem que es componguin d'un subjecte i verb, la segona en cas de signe d'admiració, interrogació o punts suspensius, comença amb majúscules.

El Parèntesi

Vam tornar a casa de nit. (Però caminant.)

Posarem majúscules DINS del parèntesi, perquè hem acabat una frase tot i que hem continuat amb un aclariment. I fixeu-vos en el punt final de dins del parèntesi, va aquí dins perquè hem acabat l'aclariment. Si volguéssim seguir escrivint darrere hauríem de fer posant Majúscules.

També farem servir les majúscules quan es dóna pas a una explicació després de dos punts.

L'alcalde va intervenir:

Senyores i senyors

Un cas en el qual no utilitzarem majúscules és si elaborem una llista,

Cal que porteu:

- Pijama
- Banyador
- Cantimplora

aquí no cal ni punt, ni coma.

Quan escrivim una carta en castellà, posarem dos punts després del començament i seguirem amb una Majúscula.

Querido amigo:

Quería decirte...

En català la capçalera d'una carta mai porta dos punts, es posa una coma, però com canviem de frase comencem també amb majúscula.

Amic meu,

Voldria dir-te ...

Com podeu veure extens i interessant, majúscules o minúscules?.

Resum 2. part classe taller d'escriptura de data 2013.01.28
Professora: Aurora Giménez

Eva BonetMayúsculas y Minúsculas

¿Cuando "pones" mayúsculas?

Seguro, que ahora mismo todos hemos pensado en:

- Nombre propios
- Después de un punto
- Organismos oficiales...

Pues hay más, muchos más, y el otro día 28 en la segunda parte de nuestra clase repasamos este  tema, voy a intentar resumirlo.

Como ya he dicho ponemos Mayúsculas, al inicio de una frase, nombre propio, después  de un  punto, pero  también después de  un signo de admiración cuando demos la frase por finalizada, un ejemplo:


 Calla! - Dijo la madre

El motivo de la "D" en mayúsculas es debido a que la primera frase que es "Calla!" implica aunque no conste escrito un sujeto "Tú calla", por lo que es una frase acabada.

La segunda frase "- Dijo la Madre", tiene también su sujeto "la madre", por lo que debemos empezarla con mayúscula, el signo de admiración actúa como punto y seguido.

Cuando NO pondríamos mayúsculas:


¡Calla! me vuelves loco, - dijo la madre.

Como vemos la frase no termina detrás del signo de admiración sino que continua con "me vuelves loco" por lo cual continuamos con minúsculas la segunda frase.


Algunos pensarán ¿porque no ponemos "coma" detrás del signo de admiración?, pues porque el énfasis que queremos ofrecerle a esta expresión ya se la damos puntuando el "calla".

Sigamos,

Con la interrogación pasa lo mismo.


Que? no pararas, eh? - Dijo la madre

El "que" lleva implícito un sujeto TÚ, la frase continua por eso no ponemos mayúsculas en el "no", pero en cambio termina en "eh?", entonces mayúscula en Dijo la madre.(2ª frase).


Puntos Suspensivos

Bien, bien, bien... Y siente mucho dolor? - preguntó el médico.

En este ejemplo y siguiendo lo que hemos comentado antes, la mayúscula en la Y es incorrecta, ya que el bien, bien, bien, no es una frase, entonces debemos poner minúscula.

En cambio, si entendiéramos que bien,bien,bien fuera realmente "esta bien, bien, bien..." la interpretamos como una frase terminada y la Y si iría el mayúsculas.

Resumiendo un poco, cuando encontremos dos frases seguidas, como frase entendemos que se compongan de un sujeto y verbo, la segunda en caso de signo de admiración, interrogación o puntos suspensivos, empieza con mayúsculas.

El Paréntesis

Volvimos a casa de noche. (Pero andando.)

Pondremos mayúsculas DENTRO del paréntesis, porque hemos terminado una frase aún cuando hemos continuado con una aclaración. Y fijaos en el punto final de dentro del paréntesis, va aquí dentro porque hemos terminado la aclaración. Si quisiéramos seguir escribiendo detrás deberíamos hacerlo poniendo Mayúsculas.


También usaremos las mayúsculas cuando se da paso a una explicación después de dos puntos.


El alcalde intervino:Señoras y señores


Un caso en el que No utilizaremos mayúsculas es si elaboramos una lista,

Hace falta que traigáis:

- pijama
- bañador
- cantimplora

aquí no es necesario ni punto, ni coma.

Cuando escribimos una carta en castellano, pondremos dos puntos después del comienzo y seguiremos con una Mayúscula


Estimado amigo:Quiero decirte...


En catalán la cabecera de una carta nunca lleva dos puntos, se pone una coma, pero como cambiamos de frase empezamos también con mayúscula.


Amic meu,
Voldria dir-te...Como podéis ver extenso e interesante, ¿mayúsculas o minúsculas?.

Resumen 2. parte clase taller de escritura de fecha 28/01/2013
Profesora: Aurora Giménez

Eva Bonet

--------------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari, la teva opinió ens interessa
Gracias por tu comentario, tu opinión nos interesa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...