Resum de la 1. part de la classe del Taller d'escriptura 28/01/2013 (Apunts)

jueves, 31 de enero de 2013


Quin és el primer plantejament que un escriptor s'ha de fer en començar a escriure?


Que volem escriure, o quin serà el tema de la història.

Després, ens endinsem en els personatges, que d'una manera bàsica podríem dividir en dos tipus:

Personatge Rodo, que sol ser el principal o protagonista, encara que això no vol dir que sigui estàtic, al contrari és un personatge que conflueix en tot moment de la història, canvia, ens sorprèn, s'enfada, s'enamora, viu.

D'altra banda trobem al Personatge Pla, que serien els actors secundaris no tan importants com el protagonistes però que amb la seva presència ajuden a sostenir la història girant al voltant d'una idea o situació.

Això no implica que un personatge rodó, pugui ser-ho en una part de la història, passant a un segon pla, o un pla es adquireixi una importància vital en l'escrit convertint-se en rodó a mesura que l'escriptor va "dibuixant" la seva obra.

Ara entrarem a parlar del següent aspecte a tenir molt en compte.


La descripció dels personatges perquè el lector els conegui

La descripció d'un personatge la podem trobar narrada de diferents maneres:

En forma directa:

l'escriptor es converteix en el narrador de la història, com una veu en off que explica el que veu des de fora.En forma indirecta:

parlem en tercera persona, fins i tot a través dels mateixos personatges de la història, amb les reaccions d'un d'ells podem fer-nos una idea de com és, o amb un diàleg:

- La Maria explica com és el seu nòvio a una amiga
- Una mare llegeix una carta d'una filla on li relata com és algú o alguna cosa

Les descripcions han de ser concises, simples i ajudar a la narració a créixer.

Hem de deixar al lector que busqui dins d'aquesta descripció per treure les seves pròpies conclusions sobre el personatge, moment, espai o situació que volem plasmar.

Com tot, igual que altres arts i les tecnologies, l'escriptura i la manera de realitzar-la avançar amb els temps, de manera que, hem de tenir en compte que no serà el mateix una obra creada en els nostres temps que altres d'èpoques ja passades .

Pensem que abans l'escriptor havia de crear descripcions llarguíssimes per situar un lector que poques vegades sortia d'un petit lloc en la seva vida, posem com a exemple de descripcions extenses al gran escriptor català Josep M. Segarra, o les Cròniques de Jaume I, de Ramon Muntaner, que a manera de "periodista" descriu detall a detall cada instant de la història.

Avui dia i gràcies a els mitjans de comunicació tant escrits com visuals, la nostra percepció de la realitat ha canviat i tots tenim imatges en les nostres ments que amb "poques" paraules poden  transportar-nos a llocs que mai hem visitat.

Resum de la 1. part de la classe del Taller d'escriptura de data 28/01/2013 - Professora Aurora Giménez 

Eva Bonet
¿Cuál es el primer planteamiento que un escritor debe hacer al comenzar a escribir?


Que queremos escribir, o cuál será el tema de la historia.

Después, nos adentramos en los personajes, que de una manera básica podríamos dividir en dos tipos:

Personaje Redondo, que suele ser el principal o protagonista, aunque eso no quiere decir que sea estático, al contrario es un personaje que confluye en todo momento de la historia, cambia, nos sorprende, se enfada, se enamora, vivo.

Por otro lado encontramos al Personaje Plano, que serían los actores secundarios no tan importantes como el protagonistas pero que con su presencia ayudan a sostener la historia girando alrededor de una idea o situación.

Esto no implica que un personaje redondo, pueda serlo en una parte de la historia pasando a un segundo lugar más adelante, o uno plano adquiera una importancia vital en el escrito convirtiéndose en redondo a medida que el escritor "dibuja"su obra.

Ahora entraremos a hablar del siguiente aspecto a tener muy en cuenta.


La descripción de los personajes para que el lector los conozca

La descripción de un personaje la podemos encontrar narrada de diferentes maneras:

En forma directa:

el escritor se convierte en el narrador de la historia, como una voz en off que explica lo que ve desde fuera.


En forma indirecta:

hablamos en tercera persona, incluso a través de los mismos personajes de la historia, con las reacciones de uno de ellos podemos hacernos una idea de cómo es, o con un diálogo:

- María explica cómo es su novio a una amiga
- Una madre lee una carta de una hija donde le relata cómo es alguien o algo

Las descripciones deben ser concisas, simples y ayudar a la narración a crecer.

Debemos dejar al lector que busque dentro de esa descripción para sacar sus propias conclusiones sobre el personaje, momento, espacio o situación que queremos plasmar.

Como todo, al igual que otras artes o tecnologías,  la escritura y la manera de realizarse debe avanzar con los tiempos, debemos tener en cuenta que no será lo mismo una obra creada en nuestros tiempos que otros de épocas ya pasadas.

Pensemos que antes el escritor debía crear descripciones larguísimas para situar a un lector que pocas veces salía de un pequeño lugar en su vida, ponemos como ejemplo de descripciones extensas al gran escritor catalán Josep M. Segarra, o las Crónicas de Jaime I, de Ramon Muntaner, que a modo de "periodista" describe detalle a detalle cada instante de la historia.

Hoy en día y gracias a los medios de comunicación, tanto escritos como visuales, nuestra percepción de la realidad ha cambiado y todos tenemos imágenes en nuestras mentes que con "pocas" palabras pueden transportarnos a lugares que nunca hemos visitado.

Resumen de la 1. parte de la clase del Taller de escritura de fecha 28/01/2013 - Profesora Aurora Giménez

Eva Bonet


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari, la teva opinió ens interessa
Gracias por tu comentario, tu opinión nos interesa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...